Consulting Międzynarodowy

Pomagamy małym i średnim przedsiębiorcom z Polski i Ukrainy wkroczyć na rynki międzynarodowe. Oferta obejmuje

– analizę wybranych branż w Polsce i za granicą
– opracowanie strategii wejścia na rynek, strategii promocyjnej
– pomoc w znalezieniu partnerów za granicą
– organizacja wizyt studyjnych, konferencji i biznes-forów
– założenie spółki/działalności gospodarczej w Polsce i na Ukrainie
– pomoc w znalezieniu biura księgowego
– pomoc w znalezieniu odpowiednich pracowników
– pomoc w uzyskaniu finansowania, zarówno ze środków UE, jak i ze źródeł komercyjnych (kredyt, leasing)
– bieżącą pomoc prawną poprzez współpracujące z nami kancelarie prawne
– wdrożenie systemów zarządzania jakością niezbędnych do konkurowania na rynku unijnym.

Doradztwo w zakresie dotacji ue

– analiza możliwości sfinansowania projektu ze środków UE
– przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów, biznesplanów oraz studiów wykonalności projektu
– bieżąca obsługa w procesie pozyskiwania dotacji (kontakty z IP, protesty, panele eksperckie, negocjacje)
– przygotowywanie wniosków o płatność
– zarządzanie projektem i rozliczanie dotacji

SZkolenia i konferencje

Zapraszamy Państwa do udziału w zaplanowanych przez nas szkoleniach / konferencjach / spotkaniach informacyjnych. Oferujemy w szczególności następujące szkolenia:

– Warsztaty – przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
– Tworzenie biznesplanów
– Tworzenie studiów wykonalności projektów
– Analiza finansowa w projektach unijnych
– Skuteczne zarządzanie projektem unijnym
– Rozliczanie dotacji z funduszy UE
– Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce (dla klientów z Ukrainy)
– Prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie (dla klientów z Polski)
– Spotkania informacyjne dotyczące określonych branż
– Biznes-forum – spotkania branżowe mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami
-Spotkania informacyjne dla różnych typów klientów (biznesu, Uczelni, jednostek publicznych i niekomercyjnych) w zakresie planowanych konkursów projektów

STRATEGIE ROZWOJU

Reforma samorządowa na Ukrainie powołała do życia instytucje samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i obwodu. Jednym z pierwszych wyzwań stojących przed władzami samorządowymi jest skatalogowanie posiadanych zasobów, zdefiniowanie silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych i określenie w oparciu o nie kierunków strategicznego rozwoju wspólnoty samorządowej.

Z przyjemnością pomożemy Państwu w opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, która będzie służyła m. in. do pozyskiwania dotacji unijnych na rozwój regionu. W tym zakresie oferujemy:

– przygotowanie diagnozy strategicznej
– opracowanie analizy SWOT
– określenie priorytetów rozwojowych w perspektywie długo-, średnio- i krótkookresowej
– przeprowadzenie konsultacji społecznych na wszystkich etapach tworzenia strategii
– aktualizację strategii w określonych odstępach czasu.

Top